Đại biểu dự khai giảng lớp tập huấn

Trong thời gian 03 ngày, các đồng chí hội viên sẽ được tiếp thu 06 chuyên đề gồm: Phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, khâu đột phá để cơ cấu lại nông nghiệp và nâng cao thu nhập bền vững cho người dân; tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác theo tiêu chí số 13 về bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới; kiến thức bảo vệ môi trường và kỹ năng truyền thông vận động xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần xây dựng nông thôn mới; quản lý tổ tiết kiệm hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững; nâng cao chất lượng tín dụng của tổ tiết kiệm và vay vốn; phương pháp chuẩn bị nội dung cuộc họp và tổ chức điều hành sinh hoạt chi, tổ hội.

Trên cơ sở kiến thức được trang bị giúp các đồng chí hội viên vận dụng một cách sáng tạo vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hội liên hiệp phụ nữ ở cơ sở trong thời gian tới.

Hoàng Cận