​

Cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng sắp xếp, bố trí công tác khác, đảm bảo sắp xếp xong trước ngày 31/12/2020. 

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố Cà Mau khẩn trương thực hiện việc sắp xếp đối với cán bộ, công chức cấp xã quá số lượng được giao tại Quyết định số 1299, ngày 07/8/2019 của UBND tỉnh. Những trường hợp xác định không sắp xếp được (cho nghỉ việc), cần lập thủ tục giải quyêt chính sách ngay trong quí 1/2020. Các trường hợp đã có kế hoạch sắp xếp, bố trí công tác khác, cần có kế hoạch cụ thể và đảm bảo sắp xếp xong trước ngày 31/12/2020. Đồng thời, khẩn trương sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo đúng số lượng, chức danh quy định, hoàn thành trước ngày 11/3/2020. Tổng hợp danh sách, báo cáo trước ngày 29/02/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh bổ sung kinh phí chi trả theo quy định.

Đối với những người trực tiếp tham gia công việc của ấp, khóm ngoài các tổ chức chính trị - xã hội: Căn cứ mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm của xã và mức khoán kinh phí hoạt động của ấp, khóm, UBND cấp xã quyết định việc chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của ấp, khóm ngoài các tổ chức chính trị - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ rà soát lại kế hoạch sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã dôi dư của các huyện, thành phố Cà Mau. Thực hiện rà soát, tổng hợp báo cáo, đề xuất của các địa phương; hướng dẫn, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng măc phát sinh trong quá trình thực hiện.

 

camau.gov.vn