Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ về cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công. Ảnh: Huỳnh Lâm.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau theo chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 115, ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 107, ngày 16/8/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27, ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Kế hạch số 34, ngày 11/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28, ngày 25/3/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Sở Nội vụ tỉnh chủ động theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai Kế hoạch số 115, ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh. Thường xuyên báo cáo tiến độ và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện trước ngày 30/11 hàng năm.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hạch số 34, ngày 11/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện báo cáo UBND tỉnh định kỳ hàng năm theo quy định.

 

camau.gov.vn