Đồng chí Lê Thị Nhung, Bí thư Huyện uỷ, dự chỉ đạo kiểm điểm tại thị trấn Trần Văn Thời

Phát biểu chỉ đạo kiểm điểm, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị Đảng uỷ thực hiện việc kiểm điểm nghiêm túc theo các văn bản của Trung ương, Tỉnh, của huyện về công tác chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; việc kiểm điểm tập thể, cá nhân phải làm rõ những ưu điểm, chỉ ra hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, từ đó phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, yếu kém. Trong kiểm điểm góp ý phê bình phải thẳng thắn trên tinh thần xây dựng đồng chí, không nể nang, đúng thực chất, khách quan.

Báo cáo kiểm điểm của Đảng uỷ đã đánh giá được những ưu điểm, kết quả đạt được trên các lĩnh vực trong năm 2019; đồng thời đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại mà Đảng uỷ cần phải tập trung khắc phục thời gian tới. Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình đối với những kết quả đạt được, đồng thời phân tích làm rõ nguyên nhân các hạn chế, yêu kém của tập thể và gắn với trách nhiệm cá nhân trên từng lĩnh vực mình phụ trách; đồng thời đề ra những giải pháp khắc phục cụ thể.

N.N