Kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; qua thông tin, phản ánh từ báo chí, tổ chức, cá nhân.


Theo đó, nội dung kiểm tra công vụ năm 2020 bao gồm, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ theo các quy định như: Chỉ thị số 26, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 04, ngày 12/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không uống rượu, bia khi lái xe; việc thực hiện đề án văn hóa công vụ; việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra đã được Tổ kiểm tra công vụ chỉ ra trong đợt kiếm tra trước; các nội dung khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Qua đó, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau; nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, phẩm chất đạo đức trong việc thực thi công vụ; xây dựng nề nếp, ý thức tôn trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuân thủ các quy định trong hoạt động công vụ, tạo chuyên biên mạnh mẽ trong lề lối làm việc, nâng cao tinh thần gương mẫu thực hiện các quy định; phát hiện, kiến nghị ca quan có thẩm quyền chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân trong quá trình hoạt động công vụ. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất sửa đổi những quy định chưa đúng, chưa phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Từ đó, hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

camau.gov.vn