Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện, thành phố Cà Mau khẩn trương thực hiện nhiệm vụ tự kiểm tra, rà soát về quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai và các vấn đề có liên quan theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh. Yêu cầu các địa phương thành lập Tổ kiểm tra, tiến hành kiểm tra, rà soát tại những địa bàn khó khăn, phức tạp, những địa bàn thường xảy ra nhiều sai phạm; các địa bàn còn lại, hướng dẫn UBND cấp xã phối hợp các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tự kiểm tra, rà soát vào báo cáo kết quả thực hiện.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm đối với những trường hợp báo cáo không trung thực, khách quan, chính xác; bỏ sót sai phạm.

BAN BIÊN TẬP