Trụ sở Sở Tài chính tỉnh Cà Mau. 

 

Theo đó, các đơn vị được kiểm tra bao gồm UBND các huyện: U Minh, Đầm Dơi, Thới Bình, Trần Văn Thời, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ, Liên minh Hợp tác xã, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Việc thực hiện công tác kiểm tra đảm bảo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chứng minh đầy đủ và hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của các đơn vị, địa phương, doanh nhiệp. Qua kiểm tra, nhằm kịp thời phát hiện những thiếu sót, hạn chế; kiến nghị chấn chỉnh công tác xây dựng, thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chế độ thông tin, báo cáo theo đúng quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua đó,  nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các sở, ban, ngành, UBND các huyện và doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước năm 2019.

Thời gian kiểm tra dự kiến từ ngày 01/10 đến hết ngày 11/10/2019.

Theo Cổng thông tin điện tử Cà Mau