Tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động đối với các lực lượng không chuyên trách tại ấp, khóm.


Nội dung công văn 1423, ngày 17/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tiếp tục tăng cường hơn nữa việc liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động đối với lực lượng thuộc các đoàn thể chính trị - xã hội và các lực lượng hoạt động không chuyên trách khác theo pháp luật chuyên ngành quy định đối với ấp, khóm ngoài 03 chức danh: bí thư chi bộ; trưởng ấp, khóm; trưởng ban công tác mặt trận để tham gia thực hiện công việc ở ấp, khóm bảo đảm hiệu quả.

Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo, hướng dẫn trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường phối hợp, củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; thực hiện khoán kinh phí chi bồi dưỡng đối với lực lượng thuộc các đoàn thể chính trị - xã hội ở ấp, khóm khi tham gia thực hiện công việc của ấp, khóm được cấp ủy đảng, chính quyền giao, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý của chính quyền, để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ.

 

camau.gov.vn