Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho 08 địa phương lập đề án phân loại đô thị loại V của 12 xã, trong đó UBND huyện Trần Văn Thời lập đề án phân loại đô thị cho xã Khánh Bình Tây.

Với vị trí và vai trò quan trọng của xã Khánh Bình Tây, việc đề nghị công nhận xã là đô thị loại V là rất quan trọng. Được công nhận đô thị loại V, Khánh Bình Tây sẽ mở ra nhiều hướng phát triển trên các lĩnh vực theo các tiêu chí phát triển cao hơn, từ đó tác động tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã nói riêng và của huyện nói chung. Được công nhận đô thị loại V, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của đô thị Khánh Bình Tây sẽ được đầu tư đồng bộ theo hướng xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại hơn. Từ đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng tăng lên. Và đây cũng là điều kiện để thu hút các nhà đầu tư, làm tiền đề để xây dựng đô thị Khánh Bình Tây trở thành thị trấn trong thời gian tới./.

 

BAN BIÊN TẬP