Đảm bảo việc thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh đúng quy định, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đối với việc lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh: Nhiệm vụ quy hoạch tỉnh đang trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Do đó, đối với phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh, thực hiện theo Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, Nghị định số 37, ngày 07/5/2019 của Chính phủ và hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau, đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết, triển khai lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh theo các quy định và pháp luật đất đai. Đồng thời, thường xuyên theo dõi thông tin, liên hệ Bộ Tài nguyên Môi trường để kịp thời điều chỉnh quy trình, thủ tục, nội dung và các vấn đề khác có liên quan theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhằm đảm bảo việc thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh đúng quy định, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau rà soát, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch của ngành, lĩnh vực, địa phương. Qua đó, xác định các công trình, dự án có sử dụng đất trong giai đoạn 2021 - 2025, phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, để đăng ký nhu cầu sử dụng đất, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định các công trình, dự án trong đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để đưa vào kế hoạch sử dụng đất của tỉnh và làm căn cứ cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, phối hợp thực hiện. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố Cà Mau, cơ quan, đơn vị có liên quan tích hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh, đảm bảo đồng bộ và thống nhất.

Đối với việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố Cà Mau chuẩn bị các điều kiện cần thiết, triển khai lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất theo các quy định và pháp luật đất đai, hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/10/2020 để thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 31/12/2020, làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất khi quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt; sau đó tích hợp vào quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất. Sau khi quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất tỉnh được phê duyệt, UBND các huyện, thành phố Cà Mau có trách nhiệm rà soát, nếu có mâu thuẫn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh phù hợp với quy hoạch tỉnh.

camau.gov.vn