Theo đó, UBND huyện giao cho Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, trong đó lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu vào Kế hoạch.

Mục tiêu của việc lồng ghép này là nhằm phát triển kinh tế - xã hội huyện theo hướng bền vững, giảm nhẹ rủi ro và các tác động của biến đổi khí hậu, góp phần đảm bảo sử dụng hiệu quả tài nguyên và tăng cường khả năng chống chịu của người dân.

Việc lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu giúp xây dựng cơ chế điều phối tốt hơn và có các biện pháp kịp thời, cụ thể để giảm thiểu ảnh hưởng của thiên tai và biến đổi khí hậu lên tính mạng, sức khỏe và sinh kế của người dân, trong đó đặc biệt là những thành phần dễ bị tổn thương như người nghèo, phụ nữ, trẻ em.

 

BAN BIÊN TẬP