Nhưng trên thực tế, bên cạnh đại đa số thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu, vẫn có những CB, ĐV chấp hành chưa nghiêm, thậm chí vi phạm Luật NVQS.

Khắc phục các sai phạm là đòi hỏi cấp thiết của công tác tuyển quân

Ngày 19-6-2015, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật NVQS mới, có hiệu lực từ ngày 1-1-2016. Đây là việc làm cần thiết nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Luật NVQS, trong đó có công tác tuyển quân là việc làm có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định chất lượng công tác quân sự, quốc phòng, đặc biệt là xây dựng quân đội cách mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại cả trước mắt và lâu dài. Luật NVQS mới quy định rõ: Thực hiện NVQS là trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp… Những công dân đến tuổi tham gia NVQS cần thực hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc.

Những năm qua, công tác tuyển quân tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ Trung ương đến địa phương. Cơ quan quân sự các cấp đã chủ động phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan ban, ngành, đoàn thể và các địa phương làm tốt các khâu, các bước của công tác tuyển quân. Các địa phương đều hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân, chất lượng công dân nhập ngũ ngày càng được nâng lên. Lễ giao, nhận quân được tổ chức chặt chẽ, trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thực sự là ngày hội tòng quân của toàn dân. Một trong những nguyên nhân làm nên thành công đó là đội ngũ CB, ĐV đã nêu cao tính tiên phong, gương mẫu. Đại đa số CB, ĐV luôn ý thức rõ vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện Luật NVQS nói chung và công tác tuyển quân nói riêng. Hằng năm, nhiều thanh niên là đảng viên trẻ đã phát huy tính tiên phong, gương mẫu với tinh thần xung kích, hăng hái viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Nhiều CB, ĐV đã gương mẫu, tích cực tuyên truyền, giáo dục, động viên con em thực hiện nghiêm Luật NVQS...

 Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác tuyển quân
Các thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: qdnd.vn

Tuy nhiên, cần phải thấy rõ một thực tế là tình trạng một số CB, ĐV thiếu gương mẫu, thậm chí có sai phạm trong chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có Luật NVQS. Tuy chưa chỉ chi tiết nhưng những biểu hiện “nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...” đã được Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, cảnh báo. Khi thảo luận về vấn đề này tại diễn đàn Quốc hội, một số đại biểu đã thẳng thắn nêu thực tế, khi tuyển quân ở địa phương, rất ít con em CB, ĐV nhập ngũ. Một số đại biểu bày tỏ sự lo ngại về vấn đề bảo đảm công bằng trong công tác tuyển quân...

Trên thực tế đã xảy ra một số vụ việc tiêu cực, một số sai phạm trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, mà nguyên nhân chủ yếu thuộc về ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của CB, ĐV. Một số đảng viên chẳng những không gương mẫu thực hiện Luật NVQS mà còn lo lót để con em mình không phải nhập ngũ. Trước những nhận thức lệch lạc, những hành vi sai trái trong thực hiện Luật NVQS nói chung, công tác tuyển quân nói riêng, một số CB, ĐV né tránh, thậm chí bao che, dung túng. Có đảng viên hùa theo quần chúng tung tin sai lệch, xuyên tạc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xuyên tạc, bóp méo, nói xấu Quân đội nhân dân Việt Nam... Những biểu hiện đó đã tác động tiêu cực, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng không tốt đến uy tín của Đảng trước nhân dân và chất lượng công tác tuyển quân. Khắc phục thực trạng trên là đòi hỏi cấp thiết của công tác tuyển quân nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới.

Cán bộ, đảng viên phải thể hiện rõ tinh thần thượng tôn pháp luật

Có thể nói, vai trò tiên phong, gương mẫu của CB, ĐV trở thành giá trị đạo đức, văn minh của Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam. Nêu gương cũng chính là phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực tiễn 90 năm lãnh đạo cách mạng cho thấy: Đảng soi đường, chỉ lối, dẫn dắt quần chúng chính bằng hành động tiên phong, gương mẫu của CB, ĐV. Thực tế vai trò của CB, ĐV trong xã hội là rất lớn. Mọi việc dù lớn hay nhỏ, nếu CB, ĐV tiên phong, gương mẫu thì sẽ thuận lòng dân, lôi cuốn được quần chúng, phát huy được sức mạnh tổng hợp và nhất định thành công. Trong thực hiện pháp luật Nhà nước nói chung, Luật NVQS nói riêng cũng vậy. Nếu CB, ĐV tiên phong, gương mẫu thể hiện rõ tinh thần thượng tôn pháp luật thì sẽ là những tấm gương cho quần chúng noi theo và ngược lại.

Thực hiện Luật NVQS, trong đó có công tác tuyển quân được xác định là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các đoàn thể và của toàn dân, trong đó vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ CB, ĐV rất quan trọng; trước hết thể hiện ở sự tiên phong trong nhận thức lý luận về đường lối kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hiểu biết sâu, kỹ về Luật NVQS và các chủ trương, chính sách có liên quan của Đảng và Nhà nước.

Trên cơ sở trình độ nhận thức, CB, ĐV phải là những người gương mẫu, đi đầu trong tuyên truyền, giáo dục, tạo bước chuyển nhận thức đúng về Luật NVQS và nhiệm vụ tuyển quân trong điều kiện mới. CB, ĐV phải là người tích cực, chủ động tham gia công tác lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, thực hiện Luật NVQS. Hành động nêu gương của CB, ĐV tác động rất lớn đến quần chúng nhân dân. Do đó trước tiên, mỗi CB, ĐV cần động viên, giáo dục, khuyến khích con em, gia đình, người thân của mình nhận thức đúng, có trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và tích cực tham gia thực hiện Luật NVQS. 

Trước những khó khăn, bất cập của công tác tuyển quân, CB, ĐV, nhất là người đứng đầu, người trực tiếp tham gia vào các khâu, các bước của công tác tuyển quân phải là người luôn đi sâu đi sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là gia đình các công dân nhập ngũ, phát hiện kịp thời những vấn đề nảy sinh, vững vàng bản lĩnh, không sợ khó, không sợ khổ, chủ động, linh hoạt, sáng tạo để tìm biện pháp phù hợp tháo gỡ, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển quân. CB, ĐV khi được giao tham gia vào các bước trong công tác tuyển quân phải công tâm, khách quan, bảo đảm công bằng, đúng luật, không vì lợi ích cá nhân mà phải đặt mục tiêu thực hiện nghiêm Luật NVQS, nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại lên hàng đầu.

Trước những nhận thức lệch lạc và hành động không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, về xây dựng quân đội và việc thực thi Luật NVQS, CB, ĐV không thể hữu khuynh, né tránh. Cần nhận thức rõ đấu tranh phản bác các quan điểm, hành động sai trái trong công tác tuyển quân là trách nhiệm của CB, ĐV. Nếu mỗi CB, ĐV luôn tiên phong đấu tranh đẩy lùi những suy nghĩ và hành động sai trái trong thực hiện Luật NVQS thì chắc chắn công tác tuyển quân sẽ đạt được chất lượng như mong muốn.

Theo qdnd.vn