Ảnh minh họa.

Cuộc thi nhằm tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, quảng bá về vẻ đẹp, tiềm năng của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước; góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể cấp huyện triển khai, tuyên truyền, phổ biến Thể lệ Cuộc thi đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện. Phòng Văn hóa và Thông tin, các trang thông tin điện tử của huyện, các trang mạng xã hội của cơ quan, đơn vị, của cá nhân cán bộ, đảng viên thực hiện đăng, phát tin, bài, tuyên truyền về Cuộc thi; tạo điều kiện để hội viên, phóng viên, biên tập viên tích cực tham gia để có nhiều tác phẩm chất lượng dự thi.

Thể lệ Cuộc thi được đăng trên website: anhnghethuatbiengioi2020.com. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ nay đến 23h59 ngày 30/9/2020.  

 

Hoàng Cận