Thời gian diễn ra đợt phát động thi đua từ ngày 09/10 đến ngày 22/12/2019. Ảnh: Huỳnh Lâm.


Nội dung đợt phát động thi đua gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và các tầng lóp nhân dân về lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc; sự ra đời, quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và những chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam; đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng, Nhà nước; về những thành tựu của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ cách mạng; tổ chức tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối làm việc, tác phong công tác; đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới”, phấn đấu thực hiện đạt các tiêu chí để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Các đơn vị lực lượng vũ trang đẩy mạnh phong trào “Thi đua Quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc” lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân, gắn với thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Đẩy mạnh thực hiện công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội, phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” bằng cảc việc làm thiết thực, hiệu quả như: thăm, tặng quà, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; tham gia xây dựng, tu sửa, tôn tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức xây tặng và bàn giao “Nhà tình nghĩa”, “Nhà tình đồng đội” nhân dịp ngày 22/12.

Thông qua đợt phát động thi đua nhằm tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; vai trò nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Tổ chức tốt đợt thi đua cao điểm gắn với hoạt động tuyên truyền, giáo dục, gặp gỡ, giao lưu, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau (13/12/1940 - 13/12/2019).

Cổ vũ, động viên khích lệ tinh thần thi đua của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình.
 

Theo Cổng thông tin điện tử tinh Cà Mau