Đẩy nhanh tiến độ các dự án nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh tập trung.


Theo đó, nội dung và biện pháp thực hiện của kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyền truyền đến với những hộ nuôi thâm canh, siêu thâm canh và những hộ có điều kiện nuôi theo từng địa bàn để tuyên truyền trực tiếp, lồng ghép vào các chương trình, Kế hoạch hoạt động khuyến nông,…để đăng ký nuôi thâm canh, siêu thâm trong năm 2020; tiến hành rà soát thống kê, phân loại diện tích nuôi thâm canh, siêu thâm canh hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh; ứng dụng khoa học công nghệ. Trong đó, chú trọng quy trình công nghệ nuôi, quy trình công nghệ xử lỷ nước, công nghệ quản lý, công nghệ xử lý môi trường và phòng ngừa dịch bệnh. Đồng thời, xây dựng liên kết chuỗi giá trị, phối hợp nâng cao năng lực, hiệu quả chuỗi cung ứng giống, vật tư đầu vào; liên kết chế biến và tiêu thụ sản phẩm tôm; xây dựng hợp đồng liên kết chuỗi; hỗ trợ tiếp cận vốn; rà soát đẩy nhanh tiến độ các dự án nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh tập trung; triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách về vốn hiện hành.

Thông qua đó, nhằm rà soát, củng cố nâng cao hiệu quả diện tích nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh hiện có trong toàn tỉnh để có biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất; rà soát nhu cầu phát triển nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để có biện pháp hỗ trợ phát triển, nâng cao hiệu quả trong năm 2020 và những năm tiếp theo; tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thống nhất hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng Kế hoạch, đề ra biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; phát động, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phát triển nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh tập trung quy mô lớn gắn với liên kết chuỗi sản phẩm; nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững; phát triển nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ gắn với bảo vệ môi trường, phòng ngừa dịch bệnh để nâng cao năng suất, chất lượng; nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đồng thời, huy động các nguồn lực từ nhiều thành phần kinh tế, đặc biệt là doanh nghiệp, ngân hàng vào phát triển nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh, gắn với xây dựng liên kết chuỗi giá trị, giảm giá thành sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh tiêu thụ sản phẩm, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế của tỉnh.

camau.gov.vn