Sò huyết là một trong những đối tượng định hướng phát triển trong vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ.


Với mục tiêu chung đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại các vùng sinh thái khác nhau, tỉnh Cà Mau sẽ xây dựng lộ trình phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ phù hợp với thực trạng sản xuất nông nghiệp của tỉnh và nhu cầu thị trường trong từng giai đoạn.

Theo đó, giai đoạn 2020 – 2022, định hướng phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên một số đối tượng gồm: Lúa, rau màu, chuối, heo, gà, sò huyết, tôm sú, cua biển, cây dược liệu.

Thực hiện 11 mô hình sản xuất nông nghiệp đạt chứng nhận hữu cơ trên 09 đối tượng cây, con, làm cơ sở xây dựng, ban hành quy trình kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hữu cơ áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Đến giai đoạn 2023 – 2025, đánh giá, triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt chứng nhận hữu cơ trên 09 đối tượng, làm cơ sở bổ sung hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hữu cơ áp dụng trên địa bàn tỉnh.

 

camau.gov.vn