Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh.


Theo đó, giải pháp thực hiện đề án tập trung vào các nhóm giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công tác bảo vệ môi trường; tăng cường đầu tư hạ tầng về bảo vệ môi trường; hoàn thiện cơ chế, chính sách về bảo vệ môi trường; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Thông qua đề án, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường từ cấp tỉnh đến cấp xã theo hướng tinh gọn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, áp dụng công nghệ hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý môi trường; huy động nguồn lực kinh tế, kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý môi trường, cải thiện chất lượng môi trường sống.

camau.gov.vn