Các tổ chức hành nghề công chứng được tiếp tục hoạt động nhưng phải đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại công văn 1221; trong đó, các tổ chức hành nghề công chứng, luật sư, các trung tâm đăng ký giao dịch bảo đảm được tiếp tục hoạt động. Các cơ quan, đơn vị cung ứng dịch vụ công như: cấp phiếu lý lịch tư pháp, chứng thực, giải quyết các yêu cầu về hộ tịch chịu trách nhiệm tổ chức công việc phù hợp với điều kiện cụ thể của mình, không để đình trệ công việc.

Người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, trong đó lưu ý: Những dịch vụ hoặc nội dung công việc nào có thể thực hiện trực tuyến hoặc thông qua các phương tiện thông tin liên lạc (điện thoại, bưu chính, mạng Internet...) thì sử dụng các phương thức giao dịch đó; trường hợp cấp bách và bắt buộc phải giao dịch trực tiếp thì phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi giao tiếp. Người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm bố trí đầy đủ phương tiện phòng, chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế.

 

camau.gov.vn