Theo đó, trong tháng 9 và quý IV năm 2019, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của ĐảngQuán triệt và triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban hành Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị để thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Tiếp tục tham mưu xây dựng phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương Đảng khóa XIII; xây dựng quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Xây dựng Đề án tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng đại biểu các các địa phương, cơ quan, đơn vị dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hoàn thành tổng kết 5 năm việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung, trình Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khóa XII). Tích cực, chủ động chuẩn bị công tác nhân sự cấp ủy, bảo đảm cho sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp.

2. Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấpTham mưu bổ sung kịp thời cấp ủy viên các cấp gắn với rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy khóa tới đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, đúng người, đúng việc, đúng tiêu chuẩn, điều kiện và đúng quy trình, quy định theo tinh thần Kết luận 55-KL/TW của Ban Bí thư. Tham mưu thẩm định và phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý diện cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy quản lý; đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ trong quy hoạch. Đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ theo hướng liên tục, xuyên suốt, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết hợp hài hòa giữa chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ, bảo đảm cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành nhiệm vụ, đủ thời gian rèn luyện và thử thách qua thực tiễn.

3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 về công tác tổ chức xây dựng Đảng: Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương. Tham mưu cấp ủy sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tham mưu cấp ủy thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là sơ kết, rút kinh nghiệm sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và 4 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bám sát 8 nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm và 5 đột phá đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền, gắn với công tác nhân sự chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. Hoàn thành báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý các sai phạm trong công tác cán bộ theo tinh thần Kết luận 48-KL/TW.

4. Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viênThực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn 16-HD/BTCTW ngày 24-9-2018 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

5. Theo dõi, nắm chắc địa bàn và tình hình chính trị nội bộ nhằm bảo vệ đường lối và nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ tổ chức, cán bộ, đảng viên. Tham mưu kiện toàn nhân sự diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thường vụ cấp ủy quản lý tại các địa phương có sự thay đổi. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp, hỗ trợ các ban tổ chức cấp ủy trong tham mưu triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương về tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp.

6. Tiếp tục hoàn thiện khung năng lực vị trí việc làm của công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Triển khai thực hiện các quyết định về việc ban hành danh mục, bản mô tả vị trí việc làm của các ban xây dựng Đảng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Triển khai Đề án “Xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị” nhằm thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương, tiến tới trả lương cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và theo năng suất lao động.

7. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền: Tập trung tuyên truyền lan tỏa một số mô hình hay, cách làm mới, có hiệu quả về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ… Hoàn thành Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2019. Chú trọng tuyên truyền sâu rộng về việc tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019.

8. Xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng theo hướng đơn giản, hiệu quả, thiết thực; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Tiếp tục rà soát, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác, các quy định, quy chế trong nội bộ Ngành. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng “Trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chuẩn bị tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2019.

BBT

Nguồn: Tạp chí xây dựng Đảng