Việc rà soát hỗ trợ thiệt hại do thiên tai phải đảm bảo đúng đối tượng.


Theo đó, các địa phương rà soát, cập nhật, báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra từ ngày 02/8/2019 đến nay và công tác hỗ trợ thiệt hại, khắc phục hậu quả của địa phương.

Tổng hợp, đề xuất nhu cầu hỗ trợ đối với những hộ dân bị thiệt hại đủ điều kiện, đúng đối tượng hỗ trợ theo quy định nhưng vượt quá khả năng kinh phí hỗ trợ của địa phương và chịu trách nhiệm với đề xuất của mình. Trong đó, chủ yếu hỗ trợ thiệt hại trong lĩnh vực nông nghiệp, nhà ở và hỗ trợ thiệt hại trong các lĩnh vực khác theo quy định.

Cần lưu ý sàng lọc các đối tượng bị thiệt hại do không chấp hành theo hướng dẫn, chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền địa phương, nhất là các đối tượng vi phạm quy định trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, đê điều...

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau