Rà soát, thống kê, phân loại cụ thể các đối tượng bị thiệt hại, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc rà soát, thống kê diện tích, đánh giá nguyên nhân thiệt hại do hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, đối chiếu với quy định hiện hành. Qua đó, xác định các trường hợp thuộc diện được hỗ trợ để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị và hộ dân thực hiện trình tự hồ sơ, thủ tục đề nghị hỗ trợ khôi phục sản xuất theo quy định. Do đó, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương báo cáo kết quả triên khai thực hiện về UBND tỉnh.

Đối với việc xét chọn tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thiệt hại do hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố Cà Mau rà soát, thống kê, phân loại cụ thể các đối tượng bị thiệt hại, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên; trong đó, chú ý các hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc, hộ nghèo...; báo cáo, tham mưu đề xuất UBND tỉnh trước ngày 25/3/2020.

UBND các huyện, thành phố Cà Mau chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc rà soát, thống kê, phân loại đối tượng bị thiệt hại; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về việc đề xuất hỗ trợ đúng định mức, đúng theo quy định.

 

camau.gov.vn