Cần đảm bảo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo đúng quy định.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố Cà Mau kiểm tra, rà soát, thống nhất danh sách các hộ được hỗ trợ trong năm 2019 để điều chỉnh, bổ sung và đính chính tên đối tượng nếu có sai sót. Trong đó cần lưu ý, các hộ thay thế phải có tên trong danh sách ban hành kèm theo đề án được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 2113, ngày 25/12/2018; việc đưa các hộ ra khỏi danh sách được hỗ trợ nhà ở trong năm 2019 cần phải được rà soát, xác minh chính xác trước khi quyết định; việc lựa chọn các hộ thay thế phải đảm bảo công khai, công bằng và minh bạch, phải xem xét từng trường hợp cụ thể để giải quyết theo thứ tự ưu tiên như: Những hộ chưa có nhà ở, nhà ở tạm bợ, dột nát, hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ cần phải cải thiện để đảm bảo chỗ ở...; đồng thời, chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra, xác định đối tượng điều chỉnh, thay thế, đảm bảo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố Cà Mau, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải thích để các hộ dân chấp hành, tránh phát sinh khiếu kiện.

Theo camau.gov.vn