Tổng số còn 863 ấp, khóm sau khi sắp xếp, sáp nhập cả 02 lần xây dựng phương án.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất phương án sắp xếp, sáp nhập ấp, khóm của các huyện, thành phố Cà Mau đã được Sở Nội vụ tổng hợp. Cụ thể gồm: Tổng số ấp, khóm của tỉnh sau khi sắp xếp, sáp nhập cả 02 lần xây dựng phương án còn 863 (124 khóm, 739 ấp). Tổng số người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp, sáp nhập ấp, khóm là 913 người.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập ấp, khóm trên địa bàn; tổ chức lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh. Thời gian thực hiện ngay sau khi hoàn thành đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, để kịp trình HĐND tỉnh trong kỳ họp giữa năm 2020.

Trong quá trình thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập ấp, khóm cần đảm bảo nghiêm túc, trách nhiệm, công khai, đúng tiêu chí quy định và phải được trên 50% người dân hoặc đại diện hộ gia đình của từng ấp, khóm dự kiến sắp xếp, sáp nhập tán thành. Ưu tiên sắp xếp, sáp nhập, điều chỉnh diện tích và dân số các ấp, khóm còn bất hợp lý để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý hành chính; hạn chế làm ảnh hưởng đến thay đổi, đăng ký các loại thủ tục hành chính liên quan đến người dân.

Theo camau.gov.vn