Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cà Mau.


Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng được triển khai thí điểm ở 12 cơ quan Trung ương và 17 tỉnh, thành phố. Phần lớn tập thể lãnh đạo cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố được chọn thí điểm thực hiện Đề án đã quan tâm, tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án đạt kết quả và có báo cáo việc tổ chức thực hiện và kết quả gửi đến Bộ Nội vụ. Trong đó, các cơ quan Trung ương có 03 cơ quan thực hiện tốt: 01 cơ quan đã tổ chức thi tuyển 10 vị trí; 02 cơ quan tổ chức thi tuyển 06 vị trí; 07 cơ quan tổ chức thi tuyển 1-3 vị trí; 02 cơ quan chưa thực hiện tốt Đề án. Các tỉnh thành phố, có 5 tỉnh, thành phố thực hiện tốt Đề án.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục hạn chế còn tồn đọng, Bộ Nội vụ đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, lựa chọn số lượng vị trí lãnh đạo, quản lý, loại hình cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý phải thực hiện tuyển chọn thông qua thi tuyển để tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức Trung ương; hàng năm có báo cáo kết quả về Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức Trung ương để theo dõi.

Trên cơ sở kết quả sơ kết 03 năm thực hiện Đề án này tiến hành rà soát, sửa chữa, bổ sung những nội dung cần thiết theo thẩm quyền của các cơ quan chỉ đạo thực hiện Đề án để đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, tháo gỡ vượt quá thẩm quyền của các cơ quan chỉ đạo thực hiện Đề án.

camau.gov.vn