Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục đối với gia đình, người dân trong cộng đồng và trẻ em về chính sách, pháp luật liên quan đến quyền trẻ em.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh lồng ghép các chỉ tiêu về thực hiện quyền trẻ em vào kế hoạch phát triển - kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước nhất là trong kế hoạch trung hạn và 5 năm tới tại địa phương, việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư nhằm đảm bảo các quyền của trẻ em, để trẻ em được sống an toàn, lành mạnh. Báo cáo kết quả gửi về UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác truyền thông, giáo dục đối với gia đình, người dân trong cộng đồng và trẻ em về chính sách, pháp luật liên quan đến quyền trẻ em, đề cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong phòng ngừa và xử lý các mối nguy hiểm, hậu quả của các yếu tố, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và thực hiện trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác kịp thời các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Đồng thời, triển khai các giải pháp nhằm chăm lo sự phát triển toàn diện trẻ em về sức khỏe, dinh dưỡng, kiến thức, kỹ năng sống cho trẻ em, hạn chế tối đa những tiêu cực, rủi ro, những yếu tố dễ tổn thương tác động đến trẻ em.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý nhà nước về trẻ em; tiến hành ngay việc giám sát, kiểm tra, thanh tra toàn diện việc thực hiện quyền trẻ em tại các địa phương, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh theo quy định; xử lý kịp thời, nghiêm minh tất cả các vụ việc, những vi phạm bạo lực, xâm hại trẻ em theo quy định; xem xét trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cơ sở để xảy ra tình trạng chậm trễ, thực hiện không đầy đủ trách nhiệm chăm sóc, hỗ trợ trẻ em bị bạo lực, xâm hại hoặc bao che vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự tới các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

 

Nguồn: camau.gov.vn