Nghiên cứu, chấn chỉnh công tác tư pháp - hộ tịch cấp xã theo đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Thới Bình trong thời gian tới tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý có hiệu quả hơn việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn của huyện.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố Cà Mau nghiên cứu, chấn chỉnh công tác tư pháp - hộ tịch cấp xã theo đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao; hoàn thành xong trong tháng 01 năm 2020.

 

Theo camau.gov.vn