Tiếp tục triển khai thực hiện một số chính sách thuộc nhóm, lĩnh vực lao động, việc làm quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ.

Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền ban hành các văn hản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid19, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Cà Mau chỉ đạo cơ quan chuyên môn, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện một số chính sách thuộc nhóm, lĩnh vực lao động, việc làm quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ để doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động và người dân lao động trên địa bàn được biết. Qua đó, nhằm chủ động phối hợp với chính quyền địa phương cung cấp, cập nhật thông tin kịp thời khi có văn bản hướng dẫn thực hiện của cấp có thẩm quyền.

Theo đó, chính sách hỗ trợ cho người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1,8 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01/4/2020 và không quá 3 tháng.

Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo khoản 3 Điều 98 của Bộ Luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2020 thì vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ 01/4/2020 được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng.

Trước mắt, các cơ quan báo, đài, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tăng cường tuyên truyền chủ trương của Chính phủ đối với gói hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Đồng thời tăng cường tuyên truyền trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động được biết, bao gồm các đối tượng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính và trường tư thục hoạt động lĩnh vực giáo dục đào tạo, có thỏa thuận cho lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19.

 

camau.gov.vn