Đa dạng hóa các hình thức học tập để mọi người, mọi lứa tuổi đều có quyền học tập suốt đời.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có hình thức phù hợp quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung kết luận số 49, để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; xác định xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân.

Theo nội dung công văn số 1210, ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, các Huyện ủy, Thành ủy, Ban Cán sự đẩng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh tăng cường trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong việc duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Phát huy và quy định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gắn với việc đánh giá kết quả công tác hàng năm. Phấn đấu mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và gia đình cán bộ, đảng viên trở thành đơn vị học tập, công dân học tập và gia đình học tập, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong nhân dân.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp tích cực, chủ động tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần xã hội hóa giáo dục. Phát huy và sử dụng có hiệu quả các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường, các thiết chế văn hóa cơ sở theo hướng chú trọng các hoạt động học tập, đáp ứng nhu cầu học của mọi người dân.

Thực hiện đa dạng hóa các hình thức học tập để mọi người, mọi lứa tuổi đều có quyền học tập suốt đời, phù hợp với điều kiện của mỗi cá nhân, với yêu cầu phát triển của địa phương. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức danh phù hợp với đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức nâng cao tinh thần tự giác trong học tập, nghiên cứu. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống cho công nhân, người lao động trong các lĩnh vực nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, năng động, sáng tạo trong điều kiện kinh tế số hiện nay.

Rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách về xây dựng xã hội học tập; tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích, tôn vinh các tập thể, cá nhân đóng góp nguồn lực cho giáo dục và đào tạo, cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Quan tâm về kinh phí để củng cố, phát triển bền vững các trung tâm học tập cộng đồng cấp xã; tạo thuận lợi cho các trung tâm học tập cộng đồng tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, đào tạo nghề, xây dựng xã hội học tập thật sự hiệu quả.

 

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau