Giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, góp phần tiết kiệm thời gian, giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.


Theo đó, nội dung chủ yếu của kế hoạch là tập trung tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bach trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng và tổ chức thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.

Thông qua việc thực hiện kế hoạch nhằm chủ động phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Nâng cao nhận thức về trách nhiệm của các cấp, các ngành; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị; tăng cường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau.