Trong thời gian 01 ngày, các đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở sẽ được tiếp thu các nội dung: Quy định về công tác nữ công trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Chính sách pháp luật có liên quan đến lao động nữ và định hướng một số nội dung hoạt động công đoàn góp phần thực thi pháp luật lao động ở doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ; Hướng dẫn nội dung, kỹ năng hoạt động của ban nữ công quần chúng; Công đoàn với hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ...

Qua lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về công tác nữ công, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nữ công công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của công đoàn các cấp, vai trò của ban nữ công đối với công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Hoàng Cận