Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh: Diễm Phương.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau khẩn trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và nhân sự theo đúng đề án được duyệt. Trong đó, thực hiện bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo số lượng quy định; đối với các trường hợp do sắp xếp tổ chức mà không bổ nhiệm lại phải tạm thời giữ nguyên phụ cấp chức và quan tâm quy hoạch, sắp xếp, bố trí các trường hợp này khi có đủ điều kiện; rà soát, bố trí cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo có chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ, năng lực, ngạch, chức danh nghề nghiệp phù hợp đề án vị trí việc làm; những trường hợp bố trí, sắp xếp chưa đúng ngạch, chức danh nghề nghiệp bổ nhiệm phải kịp thời điều chỉnh hoặc đề xuất điều chỉnh; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với các đơn vị chưa hoàn thành đề án vị trí việc làm (Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) cần khẩn trương xây dựng, hoàn thiện đề án, trình Sở Nội vụ thẩm định trước ngày 20/5/2020.

Trong thời gian Chính phủ chưa ban hành Nghị định thay thế hoặc sửa đổi Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, UBND các huyện, thành phố Cà Mau căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm định đề án vị trí việc làm tỉnh để xây dựng lại đề án vị trí việc làm trình phê duyệt trước ngày 20/5/2020. Trong đó, tạm thời giữ nguyên Phòng Dân tộc, bố trí biên chế Phòng Dân tộc từ bằng hoặc ít hơn số đang được giao; các phòng, ban chuyên môn còn lại, được linh hoạt bố trí trong tổng số biên chế được Hội đồng thẩm định tỉnh giao (phòng, ban nào có thay đổi số lượng so với kết luận của Hội đồng thẩm định phải báo cáo, nêu rõ lý do).

Thống nhất chủ trương tổ chức thi tuyển công chức trong năm 2020. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện ngay sau khi hoàn thành phê duyệt đề án vị trí việc làm; về tuyển dụng viên chức, các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1266, ngày 28/02/2020. Các đơn vị chưa tuyển dụng được do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cần hoàn thành việc tuyển dụng, chấm dứt hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ trước ngày 01/8/2020.

Các cơ quan, địa phương rà soát lại thực trạng tổ chức cán bộ, đề án vị trí việc làm để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho những công chức, viên chức có năng lực đáp ứng tốt yêu cầu ở ngạch, hạng cao hơn được thi nâng ngạch, thăng hạng. Giao Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xác định cụ thể đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn nâng ngạch, thăng hạng, đảm bảo người được nâng ngạch, thăng hạng phải có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ ở vị trí mới, chấm dứt tình trạng cho nâng ngạch, thăng hạng chỉ để thực hiện chế độ chính sách.

camau.gov.vn