Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện triệt để việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; tổ chức họp, làm việc trực tuyến nhưng vẫn đảm bảo sự thông suốt, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Văn phòng UBND tỉnh (trực tiếp là Trung trâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh), UBND các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đối với những thủ tục hành chính chưa đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thì tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích tổ chức, cá nhân đăng ký nộp và nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích để hạn chế việc đi lại, tiếp xúc trực tiếp trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 (trừ những thủ tục hành chính phải thẩm định yếu tố chuyên môn, kỹ thuật).

Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh bố trí nhân sự trực tổng đài (0290) 2220066 - 2220077 để hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích; chủ động phối hợp với cán bộ đầu mối của các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã bảo đảm cho việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân được thông suốt, đúng quy định.

Đối với những hồ sơ đã nộp và phải trả kết quả trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020, Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã chủ động liên hệ với tổ chức, cá nhân xác định địa chỉ để gửi trả qua dịch vụ bưu chính; tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân thanh toán phí, lệ phí qua môi trường mạng.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh khẩn trương thực hiện việc rà soát, cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với những thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định, hoàn thành chậm nhất trong ngày 03/4/2020.

Văn phòng UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt lộ trình, danh mục dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

camau.gov.vn