Nhà người dân bị sập hoàn toàn do ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2019.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương, đơn vị chức năng tổ chức triển khai thanh tra diện rộng việc tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện pháp luật về phòng, chống thiên tai; xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi quản lý; xây dựng và phê duyệt phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn và tổ chức diễn tập theo phương án được duyệt. Việc kiểm tra, đôn đốc công tác tổ chức chuẩn bị nhân lực, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, hóa chất xử lý nước, thuốc chữa bệnh, phòng dịch, phương tiện, vật tư và trang thiết bị theo phương châm bốn tại chỗ để chủ động ứng phó khi thiên tai xảy ra. Việc tổ chức thường trực, chỉ huy công tác ứng phó thiên tai; tổng hợp, thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra. Việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai theo thẩm quyền.

Đối với cá nhân, tổ chức triển khai thanh tra diện rộng các hành vi gây cản trở sự vận hành và làm hư hại công trình phòng, chống thiên tai. Việc triển khai ứng phó với thiên tai; cứu hộ, cứu nạn; khắc phục hậu quả; xây dựng và thực hiện phương án ứng phó thiên tai.

Thông qua việc thanh tra diện rộng nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện trách nhiệm của UBND các cấp theo quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai; ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến phòng, chống thiên tai; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước phòng, chống thiên tai.

 

camau.gov.vn