Các ý kiến đóng góp của nhân dân phải được tiếp thu, tổng hợp và báo cáo đầy đủ, trung thực, chính xác, rõ ràng, tránh qua loa, hình thức. Ảnh: Huỳnh Lâm.


Theo đó, các huyện ủy, thành ủy, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tùy điều kiện tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch, chương trình, cụ thể hóa thực hiện lồng ghép tổ chức các cuộc hội nghị lấy ý kiến về một số vấn đề người dân quan tâm và hội nghị tọa đàm lấy ý kiến của nhân dân đóng góp vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng các cấp với các cuộc hội nghị có liên quan. Thời gian tổ chức hội nghị lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân đối với cấp huyện trước tháng 7 năm 2020; cấp tỉnh trước tháng 9 năm 2020.

Trong đó, nội dung trọng tâm là chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình nhân dân, những vấn đề được người dân quan tâm đối với đại hội đảng các cấp; nắm tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để tiếp tục chỉ đạo chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân; giải quyết những nguyện vọng chính đáng và những vấn đề bức xúc trong nhân dân, tăng cường lòng tin và sự đồng thuận trong nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân về một số vấn đề người dân quan tâm; tập hợp các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân gửi đến đại hội đảng các cấp.

Sau khi các dự thảo văn kiện đại hội đảng được công bố, Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến của nhân dân góp ý đối với các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Phối hợp tổ chức hội nghị, toạ đàm góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; gợi ý những nội dung trọng tâm cần thảo luận, phát biểu đóng góp. Thông qua đó, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong quá trình tiến hành đại hội đảng các cấp. Đối tượng được mời tham gia hội nghị, tọa đàm là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Qua đó, nhằm đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, động viên và phát huy quyền làm chủ và trí tuệ của các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp.

Theo camau.gov.vn