Dự Hội nghị có đồng chí Trần Sử Ký, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đồng chí Phan Thu Hương, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện; đồng chí Đỗ Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện và đồng chí Lâm Yến Nhi, Phó Bí thư Huyện đoàn.

Trong năm qua, công tác Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể thị trấn đã đạt được những kết quả khá tích cực, kịp thời tham mưu cụ thể hóa triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy; chủ động phối hợp với các ban, ngành xây dựng chương trình phối hợp thực hiện Nghị quyết năm 2019 của Đảng ủy thị trấn đạt nhiều kết quả quan trọng; đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, mặt trận và các đoàn thể từ thị trấn đến các khóm được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động; thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện văn minh đô thị; công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo, phân công các tập thể, cá nhân phụ trách, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo; phong trào trồng cây xanh, trồng hoa, trồng cây xanh làm hàng rào, trồng hoa màu, cây ăn trái được phát động rộng khắp; nhiều phòng trào thi đua yêu nước được nhân dân đồng tình, hưởng ứng tích cực, nhất là mô hình “Dân vận khéo”; kết quả có 32/53 mô hình tập thể, 12/25 mô hình cá nhân đạt hiệu quả tốt. Ngoài ra, nhiều chương trình, chính sách khác được triển khai thực hiện có hiệu quả đã góp phần hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống nhân dân, nhiều hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo và ngày càng có cuộc sống ổn định hơn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Sử Ký, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã biểu dương những kết quả công tác Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể thị trấn Sông Đốc đã đạt được trong năm qua; đồng thời, chỉ ra những mặt còn hạn chế và mong muốn trong thời gian tới, công tác Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể thị trấn đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa.

Phúc Hậu