Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Minh Hải, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Lưu Xông Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đồng chí Nguyễn Kim Lên, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện và đồng chí Đỗ Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện.

Chủ trì Hội nghị

          Trong năm 2020, Công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thị trấn tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác dân vận, Quyết định số 217-QĐ/TW về giám sát và phản biện xã hội, Quyết định số 218-QĐ/TW về góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; đồng thời đã cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nắm bắt dư luận của trong nhân dân để kịp thời phản án đến lãnh đạo các cấp.

 Đại biểu tham dự Hội nghị

Thực hiện chương trình phối hợp về thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy năm 2020, Khối Dân vận đã phát động đăng ký thực hiện được 61 mô hình tập thể và 12 mô hình cá nhân; trong đó, đã đăng ký 04 mô hình tập thể, 04 mô hình cá nhân về Ban Dân vận Huyện ủy. Ngoài ra, một số mô hình phát huy hiệu quả được nhân rộng như: lắp đặt camera an ninh, mô hình tiếng loa an ninh, khu dân cư an toàn về ANTT; đồng thời, cũng cố các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, tăng cường thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng văn minh đô thị và giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng có cuộc sống ổn định.

Đồng chí Nguyễn Minh Hải, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hải, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy ghi nhận những kết quả đạt được của khối Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể thị trấn; đồng thời định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 đối với khối Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thị trấn cần tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; công tác giảm nghèo; Quyết định số 217, số 218 của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và Công tác dân vận khéo.

Phúc Hậu