Đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện cùng các đồng chí trong Thường trực Huyện uỷ dự chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Mai Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã thông báo nhanh các nội dung của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, từ ngày 16 – 18/5, tại thủ đô Hà Nội, Hội nghị Trung ương lần thứ 10 khóa XII đã tiến hành họp bàn về các nội dung: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị trung ương 9 khoá XII đến Hội nghị Trung ương 10 khoá XII; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2018.

Quán triệt các nội dung của Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Thường trực Huyện ủy đề nghị các cấp ủy đảng cần tập trung nghiên cứu kết quả Hội nghị để nhanh chóng phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận thống nhất hành động trong toàn hệ thống chính trị, tích cực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của huyện.

Nguyễn Thị Thuý