Năm 2020, tỉnh Cà Mau tập trung quản lý giống thủy sản.


Nội dung kế hoạch gồm triển khai thực hiện tập huấn, tuyên truyền về: Chống khai thác IUU; lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá; quy định về công tác quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; quản lý giống thủy sản; sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; an toàn thực phẩm trên tàu cá và nuôi trồng hải sản trên biển.

Thông qua đó để người dân hiểu và thực hiện đúng các quy định của Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy sản. Tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động thủy sản tham dự tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về thủy sản.

 

camau.gov.vn