Cho phép Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh sử dụng địa danh “Cà Mau” gắn với nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm “Lúa sinh thái Cà Mau”


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất trao quyền cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Cà Mau, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau sở hữu nhãn hiệu chứng nhận “Lúa sinh thái Cà Mau”. Đồng thời, cho phép Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Cà Mau sử dụng địa danh “Cà Mau” gắn với nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm “Lúa sinh thái Cà Mau”, có kèm theo bản đồ khu vực sản xuất sản phẩm “Lúa sinh thái Cà Mau” để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với các đơn vị có liên quan để lập hồ sơ dự án phù hợp với thực tế, hỗ trợ các đơn vị thực hiện tốt việc quản lý và khai thác nhãn hiệu chứng nhận của địa phương; thực hiện việc đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ để bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận theo đúng quy định.

 

Theo camau.gov.vn