Cần tăng thêm số lượng hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của địa phương thông qua việc lựa chọn các sản phẩm có thế mạnh của địa phương.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau thực hiện các giải pháp thành lập mới và hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả. Trong đó, cần tập trung chỉ đạo thành lập mới các hợp tác xã ở các vùng, lĩnh vực số lượng còn ít hợp tác xã; tăng thêm số lượng hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của địa phương thông qua việc lựa chọn các sản phẩm có thế mạnh của địa phương để vận động thành lập các hợp tác xã thực hiện liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm.

Tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 1231, ngày 09/4/2018 của Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp để nâng cao trình độ, năng lực và chất lượng đội ngũ cán bộ hợp tác xã nông nghiệp.

Tập trung tư vấn, hướng dẫn và bố trí nguồn lực để thực hiện hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp phát triển, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về chất lượng 
hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo chỉ tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 461. Trong đó, ưu tiên việc hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng, chế biến sản phẩm, đào tạo bồi dưỡng, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, liên kết cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm.

Nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động chưa hiệu quả thông qua các giải pháp như: xây dựng phương án sản xuất kinh doanh; đào tạo, bồi dưỡng; kết nối liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm.... Đối với các hợp tác xã yếu kém hoặc ngừng hoạt động cần có giải pháp để củng cố, khôi phục lại hoạt động cho hiệu quả. Trong đó, đối với các hợp tác xã ngừng hoạt động không thể khôi phục lại hoạt động cần tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm việc giải thể hoặc chuyển đổi sang loại hình khác. Đồng thời, trên địa bàn hoạt động cũ của hợp tác xã đã giải thể tiếp tục vận động để thành lập các hợp tác xã mới.

 

camau.gov.vn