Trang Thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp.


Thông quan việc triển khai thực hiện kế hoạch nhằm vận động, khuyến khích cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh truy cập vào Cổng Thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật của cả nước để phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, cập nhật thông tin về pháp luật. Xây dựng, hoàn chỉnh Trang Thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Cà Mau để cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin về pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; liên kết, chia sẻ với Cổng Thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật của cả nước.

Ngoài ra, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương trong quá trình xây dựng, hoàn thiện, phân quyền quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu phổ biến giáo dục pháp luật, tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, các sản phẩm có nội dung số hóa, các phần mềm phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường tương tác, trao đổi, chia sẻ thông tin đa chiều giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp qua các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp. Huy động rộng rãi mạng viễn thông, mạng xã hội tham gia phục vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau