Rà soát, khảo sát, nắm số lượng trẻ em tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.


Theo đó, nhiệm vụ và giải pháp đề án tăng cường các hoạt động truyền thông, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân đóng góp nguồn lực để hồ trợ cho trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số; rà soát, khảo sát, nắm số lượng trẻ em tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn lực vận động được đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, sử dụng hiệu quả và theo quy định. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá và nắm tình hình triển khai thực hiện; kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đóng góp, vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong công tác vận động và sử dụng các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho trẻ em.

Thông qua việc thực hiện đề án nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, tạo sự đồng thuận xã hội trong tổ chức vận động nguồn lực xã hội hồ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng của trẻ em thông qua khám chữa bệnh, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em độ tuổi mầm non, tiểu học; hỗ trợ trẻ em được tham gia hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí.

 

Theo Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Cà Mau