N

Phụ nữ và trẻ em gái là những đối tượng cần được phòng chống tội phạm xâm hại và bạo lực gia đình. Ảnh: Huỳnh Lâm.


Theo đó, mục tiêu của dự án nhằm tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người; kiềm chế, làm giảm nguyên nhân người chưa thành niên vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trê địa bàn tỉnh. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1165, ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Cà Mau về thực hiện Dự án 4 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; chương trình phối hợp số 11 công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2019 – 2020 và Kế hoạch số 273, ngày 30/10/2018 thực hiện Dự án 4 năm 2018 – 2020 của Ban Chủ nhiệm Dự án 4. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, làm giảm  nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm  xâm hại trẻ em; đảm bảo các trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục, bạo lực, bạo hành được phát hiện, can thiệp, trợ giúp kịp thời.

Nội dung trọng tâm của kế hoạch tập trung tuyên truyền chính sách, pháp luật, bảo vệ trẻ em, nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là tuyên truyền kỹ năng phòng ngừa, nhận diện, ứng phó với các hành vi xâm hại trẻ em, mua bán người trên địa bàn tỉnh; xây dựng các mô hình phòng ngừa xâm hại trẻ em; phòng ngừa, giáo dục, quản lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật; nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc bạo lực gia đình, bạo hành phụ nữ, trẻ em. Đồng thời, tập trung điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh tội phạm xâm hại trẻ em trước pháp luật và bảo vệ an toàn cho nạn nhân...

Ca mau.gov.vn