Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhằm đảm bảo viêc làm cho người lao động, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội. Ảnh: Trúc Đào.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03, ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; Kế hoạch số 42, ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 11, ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gõ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Công văn số 2101, ngày 31/3/2020 về việc tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu, ứng phó dịch bệnh COVID-19; Công văn số 2100, ngày 31/3/2020 về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;... Kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phát sinh trong quá trình thực hiện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện tác động của dịch COVID-19 đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đề xuất các giải pháp hạn chế thiệt hại, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ; báo cáo UBND tỉnh vào ngày 13 và ngày 28 hàng tháng; tăng cường thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng của các thành phần kinh tế; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhằm đảm bảo viêc làm cho người lao động, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn, đặc biệt là vốn đầu tư công; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 của các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND dân tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công thuộc thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đề xuất chế tài xử lý nghiêm đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương có tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công chậm.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng hoặc đề xuất cơ chế tổng hợp và chia sẻ thông tin về các đối tượng bị ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/4/2020.

 

camau.gov.vn