Tiếp tục triển khai đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành về thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thành phố Cà Mau đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các đợt thi đua cao điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị sở, ngành, địa phương, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020), thiết thực chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm 2020.

Tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, đặc biệt trong tình hình dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, cần đẩy mạnh thi đua các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và huy động sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị góp phần khống chế và đẩy lùi dịch bệnh.

Tiếp tục triển khai đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành về thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần tăng cường cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả làm việc trong cơ quan, công sở.

Triển khai thực hiện đúng các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó chú trọng trong xét khen thưởng cần tăng cường phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc qua các phong trào thi đua để đề nghị biểu dương khen thưởng, chú trọng các điển hình là công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động, các nhân tố điển hình về dân tộc, tôn giáo, người có uy tín... tại các đơn vị cơ sở, địa bàn vùng sâu, các lĩnh vực trọng yếu, khó khăn, độc hại, nguy hiểm để khen thưởng kịp thời. Việc xét khen thưởng phải đảm bảo tính tiêu biểu, xuất sắc, phù hợp với thành tích, công lao đóng góp lớn, có mức độ phạm vi ảnh hưởng rộng.

Thủ trưởng đơn vị ký đề nghị khen thưởng phải chịu trách nhiệm về thành tích của các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách đề nghị khen thưởng, đặc biệt là việc đề nghị Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh phải đáp ứng tiêu chí “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Việc đánh giá mức độ “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” phải đảm bảo đạt các tiêu chí phân loại đúng quy định về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; thành tích thực hiện nhiệm vụ thực sự nổi trội, tiêu biểu, tránh đề nghị khen thưởng tràn lan và khen thưởng cho cán bộ, công chức lãnh đạo.

Đối với các doanh nghiệp, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, đơn vị thuộc hệ thống ngành dọc, khi xét đề nghị khen thưởng cần xem xét yếu tố đóng góp của đơn vị, cá nhân trong việc phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, thành tích thực sự nổi trội, tiêu biểu và có sự đóng góp đối với địa phương; không đề nghị khen thưởng theo yếu tố đối ngoại.

Khuyến khích việc lấy ý kiến rộng rãi về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân để nắm bắt thông tin trước khi tổng hợp đề nghị khen thưởng. Bộ phận chuyên trách về thi đua khen thưởng các cấp khi thẩm định hồ sơ, thành tích cần tham khảo nhiều kênh thông tin để đảm bảo tính chính xác của thành tích đề nghị khen thưởng.

Thực hiện đúng các quy định về nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức, danh hiệu thi đua theo Nghị định số 1453, ngày 29/10/2013 của Chính phủ để việc trao tặng mang ý nghĩa biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Thi đua - Khen thưởng khẩn trương tham mưu các nội dung có liên quan đến công tác tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp của tỉnh Cà Mau, tổng kết các phong trào thi đua trong giai đoạn 2016 – 2020; đồng thời, rà soát việc thực hiện Quy chế thi đua khen thưởng của tỉnh, Nghị quyết số 19, ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức hỗ trợ khuyến khích đối với tập thể, cá nhân đạt giải thưởng cấp quốc gia trong các lĩnh vực và học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập để tham mưu sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế hiện nay.

 

camau.gov.vn