Thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.


Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh tổ chức triển khai, quán triệt nghiêm túc Kết luận số 65 để tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác dân tộc trong tình tình mới. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU, ngày 23/5/2003 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc “Vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, Chương trình hành động số 36-CTr/TU, ngày 23/4/2003 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc và công tác tôn giáo. Xác định công tác dân tộc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo; thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm công tác bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc; làm tốt công tác vận động con em đồng bào dân tộc đến trường đúng độ tuổi. Chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc. 

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo việc cụ thể hóa chủ trương, chính sách công tác dân tộc thành chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương; tăng cường công tác giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thực hiện tốt công tác dân tộc.

Đảng ủy Công an tỉnh xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền kích động gây chia rẽ dân tộc, chống Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trong vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân. Cán bộ đoàn thể các cấp phải tăng cường hướng về cơ sở, tổ chức các hoạt động để hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo, đổi mới tập quán sản xuất, phát triển kinh tế hàng ho á, xây dựng nông thôn mới. Nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện trong việc triển khai thực hiện các chính sách có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số. Đề cao vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu.

 

Nguồn: camau.gov.vn