Theo đó, tại trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp và hộ gia đình trên địa bàn huyện treo cờ Tổ quốc từ ngày 09/12/2019 đến hết ngày 13/12/2019.

 

BAN BIÊN TẬP