Sẽ thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau đề cao tinh thần đổi mới sáng tạo, biến nguy cơ thành thời cơ, kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ đạo cụ thể, các giải pháp mạnh mẽ nhằm cơ cấu lại kinh tế, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao, nhất là đối với các tỉnh, thành phố là động lực, đầu tàu phát triển của các vùng và cả nước.

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau tiếp tục nghiên cứu, góp ý nội dung dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

 

camau.gov.vn