Ảnh minh họa.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2020. Trong đó, tăng đầu tư nguồn lực của địa phương cho công tác gia đình. Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; chiến lược, chương trình, đề án thuộc lĩnh vực gia đình đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ban, ngành phê duyệt, triển khai trong giai đoạn 2010 – 2020.

Tổ chức hoạt động truyền thông trọng điểm trong các dịp: Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình.

Thực hiện thí điểm năm thứ 2 Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Thu thập, báo cáo về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định; thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ tại địa phương. Đẩy mạnh và duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả tại cộng đồng về xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình.

 

camau.gov.vn