Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến phòng, chống tác hại của rượu, bia; ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện nghiêm quy định về các biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu bia, quản lý việc cung cấp rượu bia, giảm tác hại của rượu, bia và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu bia theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.
 

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau